НАШИТЕ ПОЛИТИКИ

ОДГОВОРНОСТ

Информациите содржани во https://www.narrowtex.co.za се наменети само за општи информации. Информациите се обезбедени од https://www.narrowtex.co.za и додека се трудиме да ги одржуваме информациите ажурирани и точни, ние не правиме никакви претстави или гаранции, изразени или имплицитни, за комплетноста, точноста, сигурност, соодветност или достапност во однос на https://www.narrowtex.co.za или информациите, производите, услугите или сличните графички содржани на https://www.narrowtex.co.za за која било намена. Секое потпирање на таквите информации е строго на ваш сопствен ризик.

Во никој случај нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета, вклучително и без ограничување, индиректна или последователна загуба или штета, или каква било загуба или штета што произлегува од загуба на податоци или профит што произлегува или е во врска со употребата на https: //www.narrowtex.co.za.

Преку https://www.narrowtex.co.za можете да водите до други веб-страници што не се под контрола на https://www.narrowtex.co.za. Ние немаме контрола врз природата, содржината и достапноста на тие страници. Вклучувањето на какви било врски не мора да подразбира препорака или да ги поддржува ставовите изразени во нив.

Се прават сите напори https://www.narrowtex.co.za да се одржува непречено и да работи. Сепак, https://www.narrowtex.co.za не презема никаква одговорност за и нема да биде одговорен за https://www.narrowtex.co.za се привремено недостапни заради технички проблеми надвор од наша контрола.

English English French French German German Portuguese Portuguese Spanish Spanish